แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เกษตรกรมาปรับปรุง ทบก. และขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มกันล้นสำนักงาน

เกษตรกรมาปรับปรุง ทบก. และขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มกันล้นสำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งในและนอกอำเภอพระแสงมาขอรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกันอย่างคับคั่งเต็มสำนักงานทุกวัน ซึ่งนายธาร นวลนึก เกษตรอำเภอพระแสง ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรทุกราย ตามคำสั่งของเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเปิดให้รับขึ้นทะเบียนทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์ม และผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ปี 2555/56 นั้น สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสงโดยนายธาร นวลนึก เกษตรอำเภอพระแสง จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน อำนวยความสะดวกกับเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยให้รับขึ้นทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นี้

จึงขอเชิญเกษตรกรทุกท่านที่ปลูกปาล์ม มาทำการขึ้นทะเบียนได้ทุกวันครับ ซึ่งมีเอกสารที่ต้องเตรียมมาดังนี้ครับ

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง และสำเนา)

- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และสำเนา)

- ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.02)

- เอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน (ฉบับจริง และสำเนา) 

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนให้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อกำกับและเขียนข้อความ “เอกสารนี้ใช้เฉพาะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ปี 2555-2556”

สำหรับ ภ.บ.ท.5 หรือเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ออกโดย อบต. หรือเทศบาล
ไม่ถือว่าเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพราะมิใช่เอกสารแสดงการครอบครองที่ดินตามกฎหมาย

{gallery}news5602_04{/gallery}

รัตน์ ข่าว/ภาพ
งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง

แสดงความคิดเห็น


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช